Finansowa wiedza dla każdego

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży?

Zbycie przedmiotu wiąże się z określonymi obowiązkami – choćby opłaceniem podatku. Dla bezpieczeństwa obydwu stron stosunku umownego, należy odpowiednio spisać umowę kupna sprzedaży, w której zawarte zostaną najistotniejsze informacje. Choć teoretycznie również ustne dokonanie zbycia przedmiotu i umówienie warunków transakcji jest prawnie dopuszczalne – znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest umowa kupna sprzedaży. Dlaczego?

Pewność warunków umownych

Poprzez sporządzenie dwóch jednobrzmiących egzemplarzy umowy, podpisanych przez strony transakcji, zyskujemy pewność, że całość jest zgodna z prawem, a przy tym – potwierdzona. W razie jakiegokolwiek sporu, możemy powołać się na zapisy umowne, a nie twierdzenia stron, które mogą być subiektywne.

W każdej umowie kupna sprzedaży musi się znaleźć określenie zbywcy oraz nabywcy. Wyżej wskazanymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku należy tak określić te podmioty, by była pewność co do ich tożsamości – na przykład, w przypadku osób fizycznych, podać numer ich dowodu bądź PESEL, które są unikalne.

Określenie przedmiotu umowy

Co do zasady, powinno być jak najdokładniejsze. Teoretycznie bowiem może dojść do sytuacji, w której nabywca, chcąc osiągnąć korzyść majątkową, będzie próbował przekonać drugą ze stron (a także odpowiednie organy państwowe), że nabyty przez niego przedmiot jest wadliwy. W rzeczywistości zaś przedstawi po prostu inną rzecz. Dlatego też, na przykład w przypadku samochodu, podaje się w umowie również takie dane jak VIN. Określenie ceny zbywanego przedmiotu jest istotne z punktu widzenia ustalenia podstawy opodatkowania – bowiem to właśnie na podstawie ceny sprzedaży określana jest wysokość podatku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w razie zbycia po szczególnie niskiej cenie (rażąco niższej niż wartość rynkowa) – podatek oblicza się właśnie w stosunku do uśrednionej wartości rynkowej. Ma to na celu uniknięcie wpisywania do umów nieprawidłowych kwot w celu uniknięcia opodatkowania.